Jump to content

Regulamin forum SAT Kurier


Recommended Posts

Administracja oraz Moderatorzy starają się utrzymywać miłą i przyjazną atmosferę na forum. Chcemy, aby było to miejsce spotkań entuzjastów techniki satelitarnej, mediów i przekazu cyfrowego. Dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy mogli mile spędzać czas. By tego dokonać niezbędna jest także współpraca ze strony samych użytkowników. Forum jest całkowicie darmowe, obowiązują na nim jednak pewne zasady, których należy przestrzegać. Rejestrując się na forum, automatycznie zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

 • I. Informacje ogólne
  • 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
   • i. Administrator – osoba zarządzająca Forum,
   • ii. Moderator – osoba zajmująca się moderowaniem dyskusji, opieką nad wypełnianiem regulaminu oraz jego wykonywaniem,
   • iii. Użytkownik – osoba korzystająca z Forum,
   • iv. Forum – oparta na systemie teleinformatycznym „phpBB” usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikowi wypowiedzi,
   • v. Post – jednorazowa wypowiedź użytkownika w formie tekstowej, która może zostać wzbogacona o środki multimedialne,
   • vi. Konto – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Forum,
   • vii. Prywatna wiadomość – moduł umożliwiające kontakt pomiędzy Użytkownikami za pomocą Forum,
   • viii. Regulamin – niniejszy dokument,
   • ix. Właściciel – rozumie się przez to firmę Hollex Sat Systems, z siedzibą w Krakowie, ul. Anieli Krzywoń 14 oznaczona numerem NIP 872-00-05-484,
   • x. Awatar – obiekt graficzny przypisany Użytkownikowi,
   • xi. Sygnatura – miejsce na osobistą prezentację Użytkownika.
  • 2. Warunkiem korzystania z możliwości przeglądania Forum jest posiadanie dowolnego zestawu komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.
   • i. Możliwość pełnego korzystania z Forum możliwe jest jedynie po dobrowolnym założeniu Konta Użytkownika w systemie teleinformatycznym Forum,
   • ii. Założenie Konta musi zostać potwierdzone przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link przesłany na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji,
   • iii. Założenie Konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie Właścicielowi Forum danych osobowych niezbędnych do prowadzenia Forum,
   • iv. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody i wiedzy Użytkownika,
   • v. Użytkownik Forum może posiadać tylko jedno założone Konto pod rygorem zablokowania dostępu do Forum i usunięcia wszystkich używanych Kont,
   • vi. Korzystanie z Forum jest bezpłatne, a Użytkownicy, Moderatorzy oraz Administratorzy nie posiadają obowiązku jego utrzymywania.
  • 3. Zabrania się użytkownikowi przesyłania za pomocą Forum treści bezprawnych.
   • i. Wszelkie treści na Forum publikowane są przez Użytkowników wyłącznie na ich własną odpowiedzialność, a w przypadku działań na szkodę osób trzecich może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej,
   • ii. Właściciel, Administrator lub Moderator nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników treści,
   • iii. Administrator lub Moderator ma prawo do wszelkich działań mających na celu zaniechanie rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem lub Regulaminem,
   • iv. Treści bezprawne, o których istnieniu Administrator bądź Moderator uzyska wiarygodną wiadomość będą usuwane niezwłocznie i bez ostrzeżenia.
  • 4. Usunięcie założonego Konta Użytkownika jest możliwe po uprzednim kontakcie z Administratorem lub Moderatorem za pomocą Prywatnych Wiadomości lub w przypadku braku dostępu do tej funkcji (nowi użytkownicy) - poczty elektronicznej.
   • i. Po usunięciu założonego Konta z Forum usuwane są wszelkie dane osobowe Użytkownika,
   • ii. Użytkownik wyraża zgodę na pozostawienie Postów po usunięciu Konta,
   • iii. Użytkownik ma prawo wnieść prośbę o usunięcie Postów zawierających dane osobowe, dzięki którym możliwa jest identyfikacja Użytkownika.
  • 5. Zasady korzystania z poszczególnych działów Forum mogą dookreślać odrębne uzupełniające regulaminy. Będą one widoczne w górnej części danego działu jako tematy przyklejone. Zapisy te mają moc załączników do Regulaminu.
  • 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.
   • i. Organem władnym do podejmowania wiążącej i ostatecznej decyzji jest w takim przypadku Administrator Forum.
 • II. Korzystanie z Forum
  • 1. Forum poświęcone jest technice przekazu satelitarnego, oraz tematyce z tym powiązanej. Dyskusje odbiegające całkowicie od tej sfery, w szczególności dotyczące polityki, religii lub światopoglądu mogą zostać usunięte.
  • 2. Podczas korzystania z Forum należy przestrzegać zasad Netykiety.
  • 3. Nowe wątki Użytkownik zakłada tylko we właściwych działach tematycznych i tylko jeśli sytuacja tego wymaga, a wątek na dany temat już nie istnieje. Umieszczanie tematów w poprawnych działach, a postów w odpowiednich wątkach jest w interesie użytkownika, moderacja nie ma obowiązku łączyć wątków ani przenosić postów i wypowiedzi umieszczone w złych miejscach mogą trafiać do Kosza.
  • 4. Tytuł zakładanego wątku powinien jednoznacznie określać jego zawartość.
  • 5. Korzystając z Forum nie można:
   • i. Zamieszczać treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych (również w postaci skrótów), naruszać dóbr osobistych, obrażać uczuć religijnych, ośmieszać innych osób, naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów,
   • ii. Namawiać do czynów niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem,
   • iii. Publikować konkretnych informacji związanych z łamaniem systemów kryptograficznych lub pirackim odbiorem telewizji i innych środków masowego przekazu, mając na uwadze w szczególności opisy i przykłady takich zastosowań. Ogólna dyskusja jest dozwolona,
   • iv. Publikować treści bezpośrednio lub pośrednio godzących lub mogących potencjalnie godzić w prawa autorskie. Zabronione jest także informowanie o miejscu składowania takich treści,
   • v. Publikować danych osobowych innych niż własne, w szczególności danych teleadresowych,
   • vi. Prowadzić w jakiejkolwiek formie kampanii politycznych, społecznych, reklamowych i tym podobnych bez zgody Administratora Forum, zarówno na forum jak i poprzez system prywatnych wiadomości,
   • vii. Wdawać się w prywatne spory lub je prowokować. W skrajnych przypadkach po wywołaniu sporu ukarani zostaną wszyscy uczestnicy, niezależnie od ich wkładu,
   • viii. Podawać odnośników do innych portali, stron, sklepów, for dyskusyjnych o podobnej tematyce i serwisów stojących w sprzeczności z założeniami Forum, które mogą zostać uznane przez Moderatorów za formę reklamy,
   • ix. Podawać tzw. linków referencyjnych lub nieaktywnych,
   • x. Publikować treści o charakterze ogłoszeniowym lub adresy serwisów aukcyjnych bez zgody Administratora lub Moderatora,
   • xi. Zwracać uwagi innym użytkownikom, że złamali Regulamin pod rygorem otrzymania ostrzeżenia Administratora lub Moderatora. Przypadki naruszeń Użytkownik winien zgłosić przez funkcję raportowania, która powiadomi Administratora lub Moderatora o konieczności zajęcia się daną treścią,
   • xii. Zakładać wątków o tematyce podobnej do już istniejących, zamkniętych lub usuniętych - przed założeniem wątku zaleca się skorzystać z wyszukiwarki Forum i sprawdzenie, czy takowy nie został już założony. Celowe działanie będzie traktowane jako nabijanie ilości Postów i surowo karane,
   • xiii. Publikować postów niezwiązanych z tematem wątku (tzw. off-topic), niewnoszących niczego do dyskusji lub niepopartych argumentami, lub też będącymi spamem,
   • xiv. Publikować dwóch kolejnych Postów w tym samym wątku w odstępie mniejszym niż 24 godziny. W celu modyfikacji treści Posta należy korzystać z funkcji "Zmień",
   • xv. Cytować całości ostatniego Posta w danym wątku. Cytowanie jest wskazane przy odwołaniu się do części innego Postu oraz konieczne w przypadku odwołania się do treści ze źródła obcego Forum wraz ze wskazaniem owego źródła oraz własnym komentarzem, o ile nie stanowi to materiału reklamowego,
   • xvi. Publikować kilku takich samych wypowiedzi w różnych tematach lub działach Forum. Tzw. crossposting także nie jest mile widziany, tj. publikowanie tej samej wypowiedzi na wielu forach o tej samej tematyce jednocześnie,
   • xvii. Używać Awatarów podobnych do Awatarów innych Użytkowników Forum bez uzyskania ich zgody,
   • xviii. Umieszczać w Poście grafik niezwiązanych z jego treścią,
   • xix. Umieszczać w Awatarach oraz podpisach grafik zawierających wizerunki innych osób lub logotypy, w szczególności zmodyfikowane w sposób mogący działać na szkodę osób prywatnych lub firm/instytucji,
   • xx. Umieszczać za pomocą Forum grafik, które działają na szkodę Forum,
   • xxi. Działać na szkodę forum bądź innych użytkowników (przykładowo publikując fałszywe informacje).
  • 6. Obowiązkiem Użytkownika jest dbanie o poziom wypowiedzi na forum:
   • i. Pisząc Posty, Użytkownik powinien stosować zasady polskiej gramatyki i ortografii,
   • ii. Niedopuszczalne są Posty pisane slangiem, zawierające takie zwroty jak "jush", "pOkliKAsh", "[email protected]ł3$" lub podobne.
  • 7. Użytkownik powinien unikać stosowania bez wyraźnej potrzeby kolorowej czcionki, zmiany jej wielkości oraz pisania całych partii tekstu wielkimi literami, czy też pogrubieniem. Kolory czerwony jest zarezerwowany dla Moderatorów i Administracji w celu dodawania uwag do wypowiedzi przy edycji, o ile zachodzi taka potrzeba.
  • 8. W Awatarach maksymalny dopuszczalny rozmiar to 120x150 pikseli (szer x wys) przy rozmiarze pliku nie większym niż 8 kB, zalecany format JPG.
  • 9. W Sygnaturach maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku graficznego to 400x200 pikseli. Pojemność Sygnatur to 500 znaków (w przypadku grafiki - 500 kB).
  • 10. Grafiki wykonane w technologii Flash nie mogą integrować się z elementami Forum, jak również nie mogą automatycznie wydawać z siebie dźwięków.
  • 11. Wszelkie publikowane grafiki należy umieszczać na serwerach zewnętrznych.
  • 12. Sygnatura nie powinna przekraczać 5 linii (obrazek liczony jest jako 3 linie, userbar - jako 2 linie).
  • 13. Użytkownik po rejestracji i osiągnięciu określonego pułapu postów otrzymuje dostęp do skrzynki Prywatnych Wiadomości. Jest ona podzielona na 4 katalogi o pojemności po 50 wiadomości każdy. Przy przekroczeniu limitu najstarsze wiadomości są automatycznie usuwane, o ile Użytkownik nie dokonał zmiany tego ustawienia.
  • 14. Rangi Użytkownika są nadawane wg ilości opublikowanych Postów. Administratorzy i Moderatorzy mogą na zasadzie wyróżnienia przyznać określoną rangę specjalną danej osobie, bez względu na ilość opublikowanych przez nią Postów.
  • 15. Przechodnie rangi specjalne otrzymują także zwycięzcy typowań, po których zakończeniu Użytkownik z najlepszymi wynikiem przejmuje rangę od poprzednika.
 • III. Przepisy porządkowe
  • 1. Użytkownicy sprawujący funkcję Moderatora są wyróżnieni stosowną rangą. Pozostali użytkownicy nie mają dostępu do narzędzi moderatorskich.
  • 2. Moderatorzy podlegają dodatkowo wewnętrznemu Regulaminowi określającemu szczegółowo zasady działań na forum.
  • 3. Moderator ma prawo edytować treść i tytuł Posta, przenosić Posty, zamykać wątki, zarządzać raportami, przyznawać ostrzeżenia i blokady kont zgodnie z Regulaminem.
  • 4. Wobec Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu Administratorzy lub Moderatorzy mogą w zależności od rodzaju i rangi przewinienia zastosować pouczenie, przyznanie ostrzeżenia o ilości 1, czasową lub stałą blokadę Konta (tzw. ban), usunięcie Konta, czasową lub stałą blokadę IP, łącznie z powiadomieniem dostawcy Internetu o naruszeniach dokonywanych przez Użytkownika.
  • 5. Moderatorzy i Administratorzy, którzy zrezygnowali z dalszego pełnienia obowiązków lub są nieaktywni przez okres 3 miesięcy - są automatycznie przenoszeni do grupy specjalnej MOD Weteran, o ile nie zadecydują inaczej.
  • 6. Decyzje i działania Administratorów oraz Moderatorów nie mogą być w żadnej formie komentowane na Forum. Ewentualne zastrzeżenia i uwagi należy kierować do nich bezpośrednio przez moduł Prywatnych Wiadomości lub w przypadku nowych użytkowników bez dostępu do Prywatnych Wiadomości - mailowo (forum [at] satkurier.pl).
  • 7. Od decyzji o nałożeniu kary można się odwoływać bezpośrednio (poprzez moduł Prywatnych Wiadomości lub na maila) do Moderatora, który nałożył karę, odpowiednio uzasadniając swoje racje lub do Administratora drogą mailową na adres forum [at] satkurier.pl
  • 8. Konto z zerową ilością wypowiedzi, długim okresem czasu od daty ostatniej wizyty lub Konto, którego dodania Użytkownik nie przeprowadził do końca mogą być usuwane bez wcześniejszej zapowiedzi.
  • 9. Forum jest wyłącznie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, nie zastępuje serwisu, czy usług np. instalatorów. Właściciel, administracja oraz moderacja dokładają wszelkich starań, aby pojawiające się informacje były możliwie wysokiej jakości merytorycznej, ale nie odpowiadają za udzielone tu porady oraz ich samodzielne wprowadzanie w życie.
 • IV. Polityka prywatności
  • 1. Informacje o użytkowniku zbierane są na dwa sposoby:
   • i. Przeglądanie Forum „SAT Kurier” powoduje, że oprogamowanie phpBB tworzy kilka ciasteczek, tj. małych plików tekstowych ściągniętych do katalogu plików tymczasowych na komputerze Użytkownika. Pierwsze dwa ciasteczka zawierają identyfikator Użytkownika (zwany dalej „user-id”) i anonimowy identyfikator sesji (zwany dalej „session-id”), automatycznie przyznane przez oprogramowanie phpBB. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzany zostanie chociaż jeden wątek na forum „SAT Kurier” i jest używane żeby zapisywać, które wątki zostały przeczytane, ułatwiając w ten sposób nawigację po forum,
   • ii. Samodzielne wprowadzenie ich na forum przez użytkownika. To mogą być m.in.: konto użytkownika założone w procesie rejestracji na forum „SAT Kurier” i posty napisane przez niego po rejestracji, w czasie, gdy jest zalogowany, a także dodatkowe dane z pól profilu.
  • 2. Rejestrowane Konto będzie zawierać co najmniej unikalną identyfikacyjną nazwę, osobiste hasło używane do logowania i osobisty prawidłowy adres e-mail. Informacje podane dla Twojego konta na forum „SAT Kurier” są chronione przez prawa dotyczące ochrony danych osobowych w państwie, w którym stoi nasz serwer. Administracja ma prawo wymagać podania dodatkowych informacji przy rejestracji i ustala, czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W każdym przypadku użytkownik ma możliwość wybrania, które informacje o koncie są wyświetlane publicznie. Co więcej, w Panelu Zarządzania Kontem jest możliwość włączenia lub wyłączenia wysyłania automatycznie wygenerowanych przez oprogramowanie phpBB wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną.
  • 3. Hasło do rejestrowanego konta będzie zaszyfrowane jednostronnym szyfrem, więc jest bezpieczne. Mimo to nie powinno się używać tego samego hasła na różnych stronach WWW. Podane w procesie rejestracji hasło umożliwia dostęp do konta na forum „SAT Kurier”, więc należy go pilnować i nie podawać nikomu. Jeśli użytkownik zapomni hasła, może użyć funkcji „Zapomniałem hasła”, która zapyta o login i adres e-mail, a potem prześle nowe hasło na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
 • V. Przepisy końcowe
  • 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  • 2. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie Forum, które obowiązują ze skutkiem natychmiastowym.
  •  

Administracja forum SAT Kurier zaprasza do aktywnego udziału w życiu forum i życzy miłego spędzenia wolnego czasu dyskutując

Pozdrawiamy

 

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2012

Dziękuję za znaczną pomoc przy przeredagowaniu Regulaminu Forum „SAT Kurier” Bartkowi ;)

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...