Jump to content
Poland

Stan polskiego DVB-T po zabraniu pasma 700 MHz

Recommended Posts

Na forum Radiopolski pojawiły się już wykazy w formie mapek:

ZOlMlTJ.jpg

FHVLPhv.jpg

kQGP3zQ.jpg

J9UFCtL.jpg

Njkuw1n.jpg

I48SsWi.jpg

Pliki PDF z pełnymi wykazami:

MUX1:

https://www.sendspace.com/file/82be9d

MUX2:

https://www.sendspace.com/file/ytciuv

MUX3:

https://www.sendspace.com/file/vs1w1a

MUX4:

https://www.sendspace.com/file/mgxcqn

MUX5:

https://www.sendspace.com/file/2suxxr

MUX6:

https://www.sendspace.com/file/kvkl0k

MUX-L:

https://www.sendspace.com/file/pp3rxn

Paczka z wszystkimi wykazami:

https://www.sendspace.com/file/di655x

Na uwagę zasługuje tutaj fakt że, zmiany w zagospodarowaniu częstotliwości wymuszą wielkopowierzchniowych zasiegów multipleksów z danych kanałów.

Źródło powyższych informacji znajduje się tutaj: http://forum.radiopolska.pl/index.php?showtopic=10052&pid=383656&st=3440&

Edited by Poland

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziwię się, skoro mux 4 jest teoretycznie muxem dla TV mobilnej, czyli komórkowej, powinien być tylko w paśmie, które będzie dla internetu, a mux 8 powinien wskoczyć w to miejsce.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak gwoli ścisłości:

Mux 4 nie jest żadnym mux'em komórkowym. To taki sam mux, co pozostałe, tyle tylko, że komercyjny, płatny. Wszystkie kanały w nim oferowane są kodowane.

To tyle w temacie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dokładnie. Ta cała mobilność to tylko pic na wodę ze strony Cyfrowego Polsatu by pozbierać trochę pieniążków z TV Mobilnej, a następnie poprzekonywać widzów DVB-T do przejścia na satelitę.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii, Państwa Członkowskie zostały zobligowane do przyjęcia w terminie do 30 czerwca 2018 r. spójnych krajowych planów działania, umożliwiających tym samym skuteczne wykorzystanie pasma 700 MHz do celów naziemnych bezprzewodowych usług szerokopasmowej łączności elektronicznej.

W związku z powyższym Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w dniu 2 lipca 2018 r. dokument „Krajowy plan działań zmiany przeznaczenia pasma 700MHz w Polsce”.

 

źródło:

https://www.gov.pl/documents/31305/436699/KRAJOWY_PLAN_DZIA%C5%81A%C5%83_700_MHz_WCAG.odt/f5fd2fee-429c-6381-1807-54b606884f03

 

Dwa cytaty z tego dokumentu:

- „(…) optymalizacja planów częstotliwości dla sieci NTC w zakresie 470-694 MHz została przeprowadzona w taki sposób, aby po zwolnieniu pasma 700 MHz nadawanie programów w ramach funkcjonujących obecnie w paśmie UHF czterech multipleksów (MUX 1-4) mogło być kontynuowane bez zmiany standardu transmisji. Wymagana będzie jedynie wspomniana zmiana kanałów na wybranych obszarach. Dopiero po wdrożeniu standardu DVB-T2/HEVC niezbędna będzie wymiana odbiorników telewizyjnych, niespełniających wymagań technicznych umożliwiających odbiór sygnału w nowym standardzie. Pozostawienie obecnej oferty NTC nadawanej w standardzie DVB-T/AVC w węższym zakresie częstotliwości nie niesie takich skutków.”

 

- „Zmiana standardu nadawania z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC, jest planowana przez Ministra Cyfryzacji nie później niż do 31 grudnia 2022 r.”

 

Z lektury tego dokumentu można wysnuć wniosek, że do czasu zmiany standardu nadawania na DVB-T2/HEVC nie należy spodziewać się wdrożenia kolejnych multipleksów w paśmie UHF za to po zmianie jak najbardziej istnieje taka możliwość.

Edited by Poland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Rosja utrudnia koordynację nadawania tv w zakresie 470-694 MHz.

 

Cytat

 

Odpowiedź na interpelację nr 29318

w sprawie uwolnienia pasma 700 Mhz

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński

Warszawa, 08-03-2019

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej przekazuję odpowiedzi na zadane przez Posła pytania.

 

Ad 1) Czy uda się skutecznie przeprowadzić koordynację transgraniczną wcześniej i tym samym wcześniej rozdysponować pasmo 700 MHz operatorom?

Ad 2) Na jakim etapie są rozmowy dotyczące koordynacji transgranicznej?

Przeprowadzenie procesu uzgodnień międzynarodowych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą dotyczących zwolnienia pasma 700 MHz w tych krajach w obszarach przygranicznych, jest zadaniem realizowanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Należy jednak podkreślić, że kraje te nie mają obowiązku zwolnienia pasma 700 MHz i termin zakończenia tych negocjacji zależy od tych państw. Prezes UKE jeszcze w latach 2016-2017 r. zawarł porozumienia dotyczące koordynacji transgranicznej w paśmie 700 MHz ze wszystkimi krajami UE graniczącymi z Polską. Nadal nie został zaś zakończony proces uzgodnień międzynarodowych z Rosją.

 

I. Stan uzgodnień z Republiką Białorusi

24 sierpnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Administracją Białorusi uzgadniające plan częstotliwościowy dla telewizji cyfrowej poniżej pasma 700 MHz. Ponadto w porozumieniu tym Administracja Białorusi zobligowała się do przekazania Polsce do 31 grudnia 2018 r. informacji na temat terminu wyłączenia stacji telewizyjnych pracujących w paśmie 700 MHz. Z uwagi na brak informacji od Administracji Białorusi, 15 stycznia br. Prezes UKE wystąpił do Białorusi o wskazanie terminu zwolnienia pasma 700 MHz przez białoruskie stacje TV. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji UKE nie otrzymało odpowiedzi na pismo.

 

II. Stan uzgodnień z Ukrainą

11 grudnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Administracją Ukrainy, uzgadniające plan częstotliwościowy dla telewizji cyfrowej poniżej pasma 700 MHz. Ponadto w porozumieniu tym Administracja Ukrainy zobligowała się do przekazania Polsce do 30 czerwca 2020 r. informacji na temat terminu wyłączenia stacji telewizyjnych pracujących w paśmie 700 MHz.

 

III. Stan uzgodnień z Rosją

Wobec braku realnych efektów negocjacji z Rosją ws. zwolnienia pasma 700 MHz prowadzonych przez UKE, Prezes UKE podjął decyzję o wydzieleniu do odrębnego nurtu negocjacji z Rosją kwestii uzgodnienia nowego planu częstotliwościowego dla naziemnej telewizji cyfrowej w paśmie poniżej 700 MHz. 25 września 2018 r. Prezes UKE skierował do Administracji Rosji pismo, w którym przesłał projekt porozumienia odnośnie rekonfiguracji sieci NTC w zakresie 470-694 MHz. W odpowiedzi z 17 grudnia 2018 r. Federacja Rosyjska poinformowała, że w związku z wcześniej podpisanymi porozumieniami w Genewie w 2006 r. i w Nidzie w 2009 r., nie widzi konieczności finalizacji prac nad nowym planem dla telewizji cyfrowej w formie porozumienia. W kolejnym piśmie z 15 stycznia 2019 r. Prezes UKE zaakceptował zaproponowane przez Administrację Rosji zmiany do załączników technicznych oraz podtrzymał stanowisko o konieczności podpisania porozumienia ws. listy skoordynowanych obszarów wykorzystania częstotliwości i telewizyjnych stacji nadawczych w zakresie 470-694 MHz. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji UKE nie otrzymało odpowiedzi na pismo.

 

Ad 3) Na ile według resortu jest szansa "uwolnienie" pasma 700 MHz?

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej określone obowiązki w celu udostępnienia tego zakresu na potrzeby naziemnych systemów zdolnych do zapewniania usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej. W związku z powyższym zadaniem Ministerstwa Cyfryzacji jest określenie wszystkich koniecznych działań, których podjęcie jest niezbędne w celu umożliwienia wypełnienia przez Polskę tego obowiązku jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tym kontekście należy podkreślić, że Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło na początku lutego br. konsultacje społeczne projektu aktualizacji Krajowego Planu Działań w zakresie zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce, które mają na celu wypracowanie spójnego podejścia do planów udostępnienia pasma 700 MHz w Polsce w związku z wystąpieniem przez Polskę w piśmie z 28 grudnia 2018 r. do Komisji Europejskiej z informacją o odsunięcie terminu udostępnienia pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 r. Działania dotyczące pasma 700 MHz, w związku z derogacją, wymagają dalszych pogłębionych analiz zarówno na poziomie Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Należy podkreślić, że uwolnienie pasma 700 MHz jest jednak uzależnione od szeregu czynników, w tym w pierwszej fazie w szczególności od czynnika zewnętrznego tj. zawarcia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej porozumienia z Federacją Rosyjską, które umożliwi przygotowanie przez ten organ planu migracji nadawców Naziemnej Telewizji Cyfrowej i w konsekwencji przeniesienie ich do zakresu poniżej 694 MHz. Niemniej jednak, jak zostało wskazane wyżej, porozumienie to zostało na poziomie roboczym zaakceptowane przez obie strony i czeka na formalną finalizację.

 

Ad 4) Jaki jest realny termin" uwolnienia" pasma 700 MHz?

Polska, zgodnie z art. 1 Decyzji PE i Rady (UE) z 17 maja 2017 w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii, wystąpiła do Komisji Europejskiej z informacją o konieczności odroczenia terminu na dopuszczenie do korzystania z zakresu częstotliwości pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 r. z należycie uzasadnionych powodów określonych w załączniku do niniejszej Decyzji, tj. nierozwiązanych problemów dotyczących koordynacji transgranicznej skutkujących szkodliwymi zakłóceniami.

Teoretycznie, termin udostępnienia tego zakresu może ulec zmianie, tj. skróceniu, jeśli w odpowiednim czasie ustąpią przyczyny wywoływane przez problemy związane z koordynacją transgraniczną. Niemniej jednak, w praktyce, skrócenie tego czasu np. o 6 miesięcy może być problematyczne z uwagi na konieczność przeprowadzenia szeregu procesów umożliwiających dopuszczenie do korzystania z zakresu 700 MHz. Chodzi tu w szczególności o zakończenie procesu migracji NTC do pasma poniżej 694 MHz oraz procedury selekcyjnej prowadzonej przez Prezesa UKE, które muszą zostać przeprowadzone w określonym czasie, aby ewentualny wcześniejszy termin mógł być w ogóle realny.

Z wyrazami szacunku

wz. Karol Okoński

Sekretarz Stanu

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BA7FSC&view=6

Edited by K63

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×